Auditimi ofron verifikimin e pasqyrave financiare qe te siguroj nje shqyrtim te pavarur te kontabilitetit , te poliktikave kontabel dhe kontrollit te brendeshem per pergatitjen e nje opinion per Pasqyrat Financiare .Raporti I auditimit mund te sherbeje si baze per vendime te rendesishme nga aksioneret dhe menaxhimi ne lidhje me biznesin,por ju sherben shume edhe te treteve per te vleresuar gjendjen e biznesit.

Ne ofrojme sherbime te personalizuara kontabiliteti per t'ju ndihmuar ne identifikimin e mundesive per rritjen ekonomike.

Sherbimet tona te konsulences jane nje mundësi e mire per te mbajtur kontabilitetin dhe sistemet operative ne nivele te larta.

Ne punojme me kliente nga nje game e gjere e industrive dhe ju ndihmojme te zbuloni dhe zbatoni strategjite e reja te biznesit.