SHERBIME KONTABILITETI

Sherbime kontabiliteti dhe mbajta e sakte e llogarive eshte dicka qe kerkohet nga te gjitha organizatat. ‘I.L.D.-99 Audit” ka nje skuader te dedikuar kontabilistesh qe siguron sherbime ne regjistrimin, perpunimin dhe mbajtjen e kontabilitetit.

Qellimi u punes se kompanise eshte te siguroje mbajtje te sakte te llogarive tuaja, sherbime kontabilieti, perpunime dokumentash, hartim I pasqyrave financiare. Ne ofrojme mbajtje opimale te kontabilitetit tuaj – pergatitjen e dokumentave te zakonshme kontabel, kontabilieti i pagave, pergatitjeve e urdher transfertave bankare, procesimi i veprimeve te arkes, sherbime te burimeve njerezore, llogaritje te pages neto dhe procesim te kartave individuale per secilin punonjes. Ne punojme me programet me te mira te kontabilitetit duke garantuar informacion te sakte ne cdo moment.

Disa nga klientet tane marrin sherbimet e meposhtme ne baze mujore:

 • Shqyrtimi i dokumentave te zakonshme (kupona, mandate, fatura, shkresa zyrtare) në bazë të rregullave dhe legjislacionit lokale dhe menaxhimi i tyre sipas praktikave me të mira.
 • Pergatitja e dokumentave te zakonshme (kupona, mandate, fatura, shkresa zyrtare)
 • Kontabiliteti i pagave, pergatitja e urdher transfertave bankare
 • Procesimi i veprimeve te arkes
 • Procesimi i dokumentave baze te siguruara nga programi i kontabilitetit
 • Vleresimi i taksave ne perputhje me legjislacionin egzistues
 • Pergatitja dhe dorezimi i raporteve kontabel dhe tatimore ne autoritet perkatese

Pergatitja vjetore e pasqyrave finanicare per qellime fiskale dhe te menaxhimit perfshin:

 • Pasqyra e pozicionit finanicar
 • Paqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve
 • Pasqyra e fluksit monetar
 • Paqyra e levizjes se kapitalit
 • Shenime te pasqyrave financiare